«Գյուղական Տուրիզմի Զարգացման» ծրագիր 2020
«Օրգանական գյուղատնտեսության զարգացման» ծրագիր
Մարդ-վայրի բնություն հակամարտության ուսումնասիրություն
Ջրաճահճային տարածքների ուսումնասիրություն և պահպանություն Արաքսի հովտում
Օրգանական գյուղատնտեսության զարգացումը Հայաստանի հյուսիսային համայնքներում որպես աղքատության նվազեցման եվ կենսաբազմազանության պահպանության խթան (OFDNA)

Сотрудники

Нарек Григорян


Руководитель филиала

Лусине Агаджанян


Биолог, руководитель проектов

Левон Арутюнян


Биолог, координатор проектов

Мариам Товмасян


Главный бухгалтер

Нарине Пилоян


Биолог, сотрудник программ

Нарек Тарасян


Специалист по ГИС