«Գյուղական Տուրիզմի Զարգացման» ծրագիր 2020
«Օրգանական գյուղատնտեսության զարգացման» ծրագիր
Մարդ-վայրի բնություն հակամարտության ուսումնասիրություն
Ջրաճահճային տարածքների ուսումնասիրություն և պահպանություն Արաքսի հովտում
Օրգանական գյուղատնտեսության զարգացումը Հայաստանի հյուսիսային համայնքներում որպես աղքատության նվազեցման եվ կենսաբազմազանության պահպանության խթան (OFDNA)

Сотрудники

Нарек Григорян


Руководитель филиала

Лусине Агаджанян


Биолог, руководитель программ

Астхик Маркосян


Биолог, сотрудник программ

Левон Арутюнян


Биолог, сотрудник программ

Mariam Tovmasyan


Главный бухгалтер

Нарек Тарасян


Специалист по ГИС

Рузанна Петросян


Биолог, сотрудник программ