/ Պարունակություն / Մուֆլոնների և դրանց ապրելավայրերի պահպանություն

Մուֆլոնների և դրանց ապրելավայրերի պահպանություն

Հայկական մուֆլոնը մանր վայրի ոչխարների տեսակներից է: Հիմնական ապրելավայրերը լեռնային լանդշաֆտներն ու չոր տափաստաններն են: Հանդիպում են մի քանիսից մինչև մի քանի տասնյակ առանձնյակից կազմված խմբեր: Մարմնակազմվածքը սլացիկ է, կոտոշները՝ դեպի մեջքն ինքնատիպ թեքվածությամբ:

Ներկայիս գնահատմամբ՝ մուֆլոնի գլխաքանակը Հայաստանում չի գերազանցում 250-300-ը: Պոպուլյացիայի հիմնական մասն ապրում է Բարգուշատի և Զանգեզուրի լեռնաշղթաներում: Վտանգման հիմնական գործոններն են որսագողությունը, հողերի յուրացումը, լեռնային արդյունաբերության զարգացումն ու անասունների արածեցումը:

«NABU»-Հայաստանն ակտիվորեն մասնակցել է Սյունիքի մարզում հայկական մուֆլոնի պահպանման գործին՝ աջակցելով պահպանվող տարածքների և հակաորսագողական խմբերի գործունեությանը, տեղեկություն տարածելով մուֆլոնների պոպուլյացիաների վրա մարդածին գործոնների բացասական ազդեցության մասին:

Բնապահպանական գործունեություն է իրականացվել երեք հիմնական ուղղությամբ.

  1. որսագողության դեմ պայքար
  2. կրթություն
  3. մոնիթորինգ

1. Մուֆլոնների պոպուլյացիայի պահպանման և աճի համար կարևոր նշանակություն ունի որսագողության դեմ պայքարը: Հակաորսագողական խմբերի ֆինանսավորման և տեխնիկական զինման նպատակով «NABU»-Հայաստանն ավտոմեքենա է նվիրաբերել:

2. Սյունիքի մարզի դպրոցներում տարեկան երկու անգամ բնապահպանական թեմաներով սեմինարներ են կազմակերպվում: Աշակերտներին ներգրավելու, կենսաբազմազանության պահպանության անհրաժեշտության գաղափարը երիտասարդների շրջանում տարածելու նպատակով կազմակերպվում են մրցույթներ: Մասնակիցները ներկայացնում են թեմատիկ ռեֆերատներ, արվեստի գործեր: Հաղթողները «NABU»-Հայաստանի կողմից պարգևատրվում են, ստանում նվերներ:

3. Մուֆլոնների պոպուլյացիայի թվաքանակի, կենդանիների տեղաշարժերի մասին տեղեկությունների հավաքագրման նպատակով՝ Գերմանիայի «NABU»-Հայաստանի աշխատակիցները հակաորսագողական խմբերի հետ շրջայցեր են կազմակերպվում: Գրասենյակի հանձնարարությամբ՝ ամսական միջինը հինգ անգամ արշավներ են կազմակերպվում մուֆլոնների բնակության հիմնական վայրերում: