«Գյուղական Տուրիզմի Զարգացման» ծրագիր 2020
«Օրգանական գյուղատնտեսության զարգացման» ծրագիր
Մարդ-վայրի բնություն հակամարտության ուսումնասիրություն
Ջրաճահճային տարածքների ուսումնասիրություն և պահպանություն Արաքսի հովտում
Օրգանական գյուղատնտեսության զարգացումը Հայաստանի հյուսիսային համայնքներում որպես աղքատության նվազեցման եվ կենսաբազմազանության պահպանության խթան (OFDNA)
/ Սյունիքի մարզում կլիմայի փոփոխությաննն ադապտացման և...

Զգուշացման հաղորդագրություն

Submissions for this form are closed.

«ՀԱՄԱՅՆՔԱՀԵՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԵՎ ԱԴԱՊՏԱՑՈՒՄԸ ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆԸ
ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՈՒՄ» ԾՐԱԳԻՐ (CNCA)

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՈՒՄ ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆՆ ԱԴԱՊՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑՈՒՅԹ